MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I.

MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I.ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Mezinárodní chovatelský řád Fédération Cynologique International (F.C.I.) je pro všechny členské země a smluvní partnery závazný.
• Vzájemná práva a povinnosti vlastníků chovných psů a fen jsou upravena zásadně národním právem, řády národních svazů a jejich chovatelských klubů příslušných plemen a zvláštními ustanoveními. Kde takováto ustanovení chybí, platí mezinárodní chovatelský řád F.C.I.
• Chovatelům a vlastníkům chovných psů se naléhavě doporučuje před každým zamýšleným krytím sjednat si písemně vzájemné dohody a zvláště ve věci finančních závazků sjednat jasné podmínky.
• Za vlastníka se považuje ta osoba, která zvíře získala právoplatně, je tedy nepochybně majitelem psa a může toto vlastnictví prokázat platným průkazem o původu psa.
• Držitelem chovného psa je buď majitel chovného psa, nebo ta osoba, která je majitelem oprávněna, aby chovného psa využila ke krytí fen.
• Tento chovatelský řád F.C.I. platí bezprostředně pro všechny členské země F.C.I. jakož i pro smluvní partnery, přičemž chovat se smí jedině s funkčními a dědičně zdravými povahově pevnými čistokrevnými psy, kteří jsou zapsáni v plemenné knize nebo registru uznávaném F.C.I. a kteří splňují předpoklady stanovené příslušným členem nebo smluvním partnerem F.C.I.
• Dědičně zdravý je pes v tom případě, že dědičně přenáší standardní znaky, typ plemene a povahu typickou pro plemeno, který však nemá žádné podstatné dědičné vady, jež by mohly nepříznivě ovlivnit funkční zdraví jeho potomků. Členové a smluvní partneři F.C.I. se nabádají, aby zabránili přehánění plemenných znaků, jež by mohly ve svém následku nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů.
• Členské země F.C.I. a smluvní partneři jsou povinni zaznamenávat známé dědičné vady (například DKK nebo PRA atd.), metodicky je potírat, neustále zaznamenávat jejich vývoj a na základě požadavku F.C.I. o nich poskytnout zprávu.
• F.C.I., členským zemím a smluvním partnerům F.C.I. je při vyhodnocování a potírání genetických vad k dispozici vědecká komise; pokud tato komise vypracuje katalog příslušných opatření, jsou tato opatření na základě usnesení předsednictva F.C.I. závazná.
• Za chov odpovídají členské země respektive smluvní partneři F.C.I. Tím se rozumí řízení chovu, poradenská činnost v chovu a kontroly chovu a vedení plemenné knihy.
Je povinností členských zemí a smluvních partnerů F.C.I. zpracovat v souladu s tímto chovatelským řádem vlastní chovatelské řády, ve kterých budou stanoveny chovatelské cíle. V těchto řádech je třeba přiměřeně zohlednit užitkové vlastnosti specifické pro jednotlivá plemena.
• Do chovu nejsou připuštěni zejména psi, jež mají vady vylučující z chovu - například jsou slabé povahy, trpí vrozenou hluchotou nebo slepotou, mají zaječí pysk, rozštěp patra, podstatné vady chrupu a anomálie čelistí, PRA, epilepsii, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, chybné barvy a zjištěnou dysplazii kyčelního kloubu těžkého stupně.
• Komerčním obchodníkům se psy a komerčním chovatelům psů se chov ve členské zemi F.C.I. nebo v zemi smluvního partnera nedovoluje.
DOPRAVA A STRAVA FENY
2. Vlastníkovi chovné feny se doporučuje, aby fenu přivezl ke psovi osobně nebo tím pověřil důvěryhodnou osobu. Pokud zůstává fena několik dní u majitele psa, veškeré náklady s tím spojené, jako krmení, ubytování, event. veterinární ošetření, popř. i škody, které by fena v odchovném zařízení (nebo v bytě majitele psa) způsobila jsou k tíži majitele feny. Dopravu feny zpět rovněž hradí majitel feny.
POVINNÉ RUČENÍ
3. Se zřetelem na ustanovení různých zemí platí ve smyslu tohoto ustanovení jako ručitel zvířete za škody způsobené třetím osobám ta osoba, která zvířeti v době škody poskytuje pobyt a zaopatření. Příslušný majitel nebo držitel chovného psa se zavazují tuto okolnost vzít v úvahu při uzavření osobního povinného ručení.
SMRT FENY
4. V případě úhynu feny během jejího pobytu u majitele krycího psa, nechá tento na své výlohy zjistit příčinu úhynu veterinárním lékařem. Majiteli feny podá zprávu o smrti feny co nejrychleji a udá příčinu úhynu.
Pokud si majitel přeje vidět mrtvou fenu, musí ktomu dostat příležitost.
Pokud smrt nastala zaviněním majitele psa, je tento povinen uhradit majiteli feny škodu.
Pokud nemá majitel psa zavinění na úhynu feny, je majitel feny povinen uhradit majiteli psa všechny výlohy, které mu s úhynem feny vznikly.
VOLBA PSA
5. Majitel chovného psa se zavazuje, že fenu nepřipustí jiným než předpokládaným psem. Pokud pes nekryje, smí být fena připuštěna jiným psem jen se svolením majitele feny. V žádném případě není povoleno připustit během jednoho hárání fenu dvěma nebo více psy.
CHYBNÉ KRYTÍ
6. Při nezamýšleném krytí jiným psem než smluveným je držitel psa, který má fenu ve své péči, povinen nahlásit tuto skutečnost majiteli feny a je povinen uhradit všechny výlohy vzniklé v souvislosti s nechtěným krytím.
Po nezamýšleném krytí nepředpokládaným psem není další krytí dohodnutým psem dovoleno.
Majitel chovného psa nemůže v takovém případě vznášet proti majiteli feny žádné nároky.
POTVRZENÍ KRYTÍ
7. Správně a plně provedené krytí potvrzuje majitel psa vystavením potvrzení o krytí. Potvrzuje v něm svým podpisem, že byl očitým svědkem krytí.
Pokud plemenná kniha té které země předepisuje určité formuláře, ve kterých je vrh zapisován, je věcí majitele feny tyto formuláře obstarat, řádně vyplnit a předložit majiteli psa k podpisu.
Toto potvrzení o krytí musí v každém případě obsahovat:

a) jméno a číslo zápisu plemenné knihy krycího psa
b) jméno a číslo zápisu plemenné knihy feny
c) jméno a adresu majitele popř. držitele krycího psa
d) jméno a adresu majitele feny v době krytí eventuálně datum získání feny
e) místo a datum uskutečněného krytí
f) podpisy majitele eventuálně držitele psa a majitele feny
g) pokud plemenná kniha požaduje pro zápis štěňat ověřenou fotokopii nebo ověřený výtah z plemenné knihy vztahující se ke krycímu psovi, musí majitel psa poskytnout takový dokument majiteli feny bezplatně
NÁHRADA ZA KRYTÍ
8. Majitel psa je oprávněn podepsat potvrzení o uskutečněném krytí až po zaplacení smluvené náhrady za krytí. Podržení feny jako zástavy je zakázáno.

9. Pokud dohodnutý pes z nějakého důvodu nekryje, nebo fena není ke krytí ochotna, takže ke krytí nedošlo, má majitel psa přesto právo na úhradu nákladů podle bodu 2, ne však na částku smluvenou za krytí.

10. Mimo dohodnuté částky nemá majitel psa žádné právo požadovat na majiteli feny potomky psa. Zvláště nemá žádný právní nárok na přenechání štěněte. Pokud je ale přenechání štěněte dohodnuto jako náhrada za krytí, je třeba tuto dohodu písemně stvrdit ještě před krytím. V takovém ujednání musí být bezpodmínečně zohledněny následující body:

a) doba výběru štěněte majitelem psa
b) doba odevzdání štěněte majiteli psa
c) doba, ve které neodvolatelně uplyne lhůta pro výběr majitelem psa
d) doba, ve které neodvolatelně uplyne lhůta na odběr štěněte
e) ustanovení týkající se výloh na dopravu
f) zvláštní ustanovení pro případ, že fena vrhne jen mrtvá štěňata, nebo jen jediné štěně, nebo když vybrané štěně před odběrem uhyne
NEZABŘEZNUTÍ FENY
11. Po správně provedeném krytí platí poskytnutý výkon psa jako dokonaný a tím vzniká předpoklad pro plnění smluvené náhrady za krytí. Není to záruka pro zabřeznutí feny. Záleží na uvážení majitele psa, zda v případě, kdy fena nezabřezne, poskytne příští krytí bezplatně, nebo část peněz za krytí vrátí. Takové ujednání má být před krytím písemně uvedeno ve smlouvě o krytí.
Dohodnuté právo na krytí zdarma zaniká zásadně úhynem psa, změnou jeho majitele, nebo úhynem feny.
Pokud se prokáže (vyšetřením spermatu psa), že pes byl v době krytí neplodný, vrátí se majiteli feny částka zaplacená za krytí.
UMĚLÉ OPLODNĚNÍ
12. Umělé oplodnění (AI) není dovoleno provádět u psů, kteří se předtím nereprodukovali přirozeným způsobem. U umělého oplodnění feny musí zvěrolékař, který psovi odebral sperma, potvrdit plemenné knize, ve které se budou štěňata zapisovat, že čerstvé nebo zmražené sperma psa, pochází od dohodnutého psa.
Dále musí majitel eventuálně držitel psa poskytnout majiteli feny zdarma informace, uvedené pod bodem 7 písmeno a) - g)
Náklady spojené s odebráním spermatu jsou k tíži majitele feny. Výlohy spojené s oplodněním feny hradí rovněž majitel feny.
Zvěrolékař, který oplodnění provádí, potvrzuje plemenné knize, že fena byla oplodněna semenem vybraného psa. V jeho atestu je uvedeno místo a doba umělého oplodnění, jméno feny, číslo zápisu plemenné knihy, jméno a adresa majitele feny.
Majitel psa, který poskytl semeno k dispozici, vystavuje majiteli feny dodatečně k veterinárnímu ověření oficiální potvrzení o krytí.
ODSTOUPENÍ PRÁVA CHOVU
13. Jako chovatel vrhu vystupuje zpravidla majitel feny v době krytí.
Právo k chovnému využití feny nebo psa může byt přeneseno smluvně na třetí osobu.
Odstoupení práva chovu má být v každém případě provedeno písemně a to před předpokládaným krytím. Písemné odstoupení práva chovu se musí včas hlásit příslušné plemenné knize eventuálně také chovatelskému klubu příslušného plemene. Musí být přiloženo i k hlášení o vrhu.
V postoupení práva chovu musí být zcela přesně popsána všechna práva a povinnosti obou stran.
Ten, kdo dočasně přebírá fenu k chovnému využití, platí ve smyslu tohoto ustanovení po dobu od krytí k odstavu štěňat za majitele feny.
PODKLADY
14. Potomci dvou čistokrevných rodičů stejného plemene, kteří mají průkazy o původu vystavené plemennou knihou uznávanou F.C.I. bez jakýchkoliv výhrad nebo omezení vyslovených národním kynologickým svazem, jsou čistokrevnými psy a mají nárok na průkazy o původu uznávané F.C.I..

15. Průkazy o původu psů uznávané F.C.I. je třeba považovat za platný doklad o původu; nezaručují však žádné konkrétní vlastnosti psů.
ZÁPIS ŠTĚŇAT DO PLEMENNÉ KNIHY
16. Pokud nebylo dohodnuto jinak, platí při převodu vlastnictví březí feny nový majitel automaticky za chovatele nastávajícího vrhu. Štěňata se zapisují do plemenné knihy země, ve které má majitel feny trvalé bydliště (résidence habituelle), a na jeho chovatelskou stanici.

17. Každý pes, který byl odchován a zapsán v členské zemi F.C.I. nebo vzemi smluvního partnera musí být opatřen trvalým a nezfalšovatelným označením; toto označení se uvede do průkazu o původu psa.
Štěňata se zásadně zapisují do plemenné knihy země, ve které má majitel feny trvalé bydliště (résidence habituelle).
Ve sporných případech je třeba předložit potvrzení příslušného úřadu registrujícího trvalé bydliště.
Výjimky jsou povoleny pro chovatele čistokrevných psů, kteří žijí v zemi, jež nevede plemennou knihu uznávanou F.C.I.
Těm je povoleno, aby nechali štěňata zapsat dle svého výběru do uznávané plemenné knihy.
Všechny vrhy se zapisují úplné; to znamená, že se zapisují všechna štěňata, která byla odchována až do okamžiku podání žádosti o zápis vrhu.
CHOVATELSKÝ ŘÁD ČLENSKÝCH ZEMÍ
18. Chovatelské řády členských zemí a smluvních partnerů mohou překračovat ve svých požadavcích požadavky F.C.I., nesmějí obsahovat žádná ustanovení, která by byla v rozporu s Mezinárodním chovatelským řádem F.C.I.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
19. Tento chovatelský řád nahrazuje "Mezinárodní chovatelský řád F.C.I." z Monaka z roku 1934. Při rozdílech při jeho výkladu platí jako rozhodující německý text.

* Přijato na generálním zasedání F.C.I. 11. a 12.června 1979 v Bernu.

Věty vysázené tučně byly schváleny předsednictvem ve Varšavě v říjnu 2000.

| Autor: administrator | Vydáno dne 26. 02. 2011 | 5071 přečtení |

 

Tento web site byl vytvoren prostrednictvím phpRS - redakcního systému napsaného v PHP jazyce.
Copyright © 2004 - 2017 Fortuna Moravia Kennel :: Created by Bergmann design :: výmena odkazu :: Tvorba webových stránek

Antispam.er.cz